VINOREL COURSES/КУРСОВЕ ВИНОРЕЛ

VINOREL COURSES/КУРСОВЕ ВИНОРЕЛ

„Винорела“ е стара средиземноморска техника, която е открита преди повече от 500 години. Корените на тази традиция са италиански.
Аналогична на акварелната техника, с изключение на това, диапазонът на тоновете е ограничен. Другото интересно нещо да се каже е, че такива тонове не могат да бъдат пресъздадени от друга художествена техника.

Vinorel is an old Mediterranean technique that was discovered more than 500 years ago. The roots of this tradition are Italian.
Analogous to the watercolor technique, except that the range of tones is limited. The other interesting thing to say is that such tones cannot be recreated by other artistic techniques. Video